15 ТАЧАКА ТЗВ. БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА И ПРАТЕЋА КРАТКА АНАЛИЗА

AGREEMENT OF PRINCIPLES GOVERNING THE NORMALIZATION OF RELATIONS –
СПОРАЗУМ О “ПРИНЦИПИМА” КОЈИ УРЕЂУЈУ НОРМАЛИЗАЦИЈУ ОДНОСА

Споразум  већ у самом наслову говори о два равноправна субјекта која одређују принципе на којима ће даље уређивати своје односе. Дакле, по форми он је потпуно у складу са  преговорима две државе. Споразум се односи само на Северну Митровицу, Зубин Поток, Лепосавић и Звечан. Све друго је остављено на вољу Приштине. Наиме, како тек треба да уследи закон који ће ово регулисати, сасвим је могуће да се територијална организација одреди тако да Срби нигде више нису већина, а како је пријем у Заједницу могућ само по захтеву општине која хоће да се придружи, то значи да су сви остали Срби изван могућности да овој Заједници било како приступе.

1. There will be an Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo. Membership will be open to any other municipality provided the members are in agreement.

1. Формираће се Асоцијација/Заједница већински српских општина на Косову. Чланство ће бити отворено за све друге општине, ако се о томе сложе чланови.
—————————————————-

2. The Community/Association will be created by statute. Its dissolution shall only take place by a decision of the participating municipalities. Legal guarantees will be provided by applicable law and constitutional law (including the 2/3 majority rule).

2. Заједница/Асоцијација ће имати оснивачки статут. Може бити укинута само одлуком општина које су у њеном саставу. Правне гаранције за Заједницу пружиће одговарајући закони и Уставни закон (укључујући правило о двотрећинској већини).

Сама Заједница општина нема било каквих међународних гаранција да је трајна на Косову. То значи да и она  може бити укинута 2/3 већином у парламенту Приштине, у било ком каснијем тренутку. Ово због тога што се оснива статутом у складу са законом и уставним законом Приштине. То даље значи да се Заједница не може угасити док то општине у којима су Срби у већини не желе, али само док уопште такав правни законски оквир на Косову постоји. Ако тог законског оквира нема, нема ни Статута ни Заједнице. Важно је овде приметити да се не спомиње било каква законска активност Србије. Нормално би било да овде стоји да ће Србија истовремено својим уставним законом и законима урадити то,то и то. Када тога нема, онда се подразумева да никакав правни оквир Србије није од било каквог значаја и да се све има регулисати само и искључиво прописима Приштине.
—————————————————-

3. The structures of the Association/Community will be established on the same basis as the existing statute of the Association of Kosovo municipalities e.g. President, vice President, Assembly, Council

3. Структуре Заједнице/Асоцијације ће бити засноване на истим основама
као и постојећи статут Асоцијације косовских општина, односно имаће председника, потпредседника, скупштину, веће.

Трећа тачка има различито тумачење у енглеској верзији и различито у српској. С обзиром да се ради о једном од кључних питања, и да енглеска верзија уствари демаскира напоре српског режима да прикажу Заједницу општина као неку “регионалну аутономију”, тешко је поверовати да је “грешка” у преводу случајна- наиме овде се у енглеској верзији јасно наглашава да ће Статут “заједнице општина” бити идентичан Статуту било које појединачне општине (асоцијације општина) у оквиру тзв.државе Косово. Другим речима, та “заједница општина” неће бити никаква посебна “аутономија” како се то презентује од стране режима и њихових медија – већ ће у стварности бити само једна “гломазна општина”  у оквиру тзв. државе Косово, чију структуру ће чинити председник, потпредседник, скупштина и веће(“општине”)!?

—————————————————-
4. In accordance with the competences given by the European Charter of Local Self Government and Kosovo law the participating municipalities shall be entitled to cooperate in exercising their powers through the Community/Association collectively. The Association/Community will have full overview of the areas of economic development, education, health, urban and rural planning 4. Општине чланице, у складу са Европском повељом о локалној самоуправи и косовским законима биће овлашћене да сарађују вршећи своје надлежности колективно преко Заједнице/Асоцијације. Заједница/Асоцијација ће имати пуни надзор у областима економског развоја, образовања, здравства, урбаног и руралног планирања. У оквиру ове тачке се наводи да ће локалне општине делегирати (пренети) “заједници општина” овлашћења из области привредног развоја, образовања, здравства, урбаног развоја – овде се наравно не наводи да ће све те делатности морати да буду у складу (и под надзором) са законима тзв.државе Косово. И наравно реч је само о надзору, не о било каквим изворним овлашћењима.

—————————————————
5. The Association/Community will exercise other additional competences as may be delegated by the central authorities.

 5. Заједница/Асоцијација има и додатне надлежности, које јој могу делегирати централне власти. Овде се каже да ће “централна власт” моћи, ако буде желела да делегира још нека овлашћења “Заједници општина”. Ако оставимо по страни питање колико је вероватно да се тако нешто догоди, овде је важно разумети да се одредба односи у склопу свих других заједница општина на тзв. Косову, које ће постојати и за заједнице општина са већинским
албанским становништвом.

————————————————-
6. The Community/Association shall have a representative role to the central authorities and will have a seat in the communities consultative council for this purpose. In the pursuit of this role a
monitoring function is envisaged.

6. Заједница/Асоцијација ће имати представничку улогу при централној власти, као и место у саветодавном већу заједница у ту сврху. Како би се наведено спровело, предвиђа се функција мониторинга. Овде се децидирано каже да ће цела “заједница”, значи цео северни
регион имати (једно) место (у функцији “надзора”?) при “саветодавном већу заједница” тзв.државе Косово. Овде се очигледно ради о декоративној улози тог представника “заједнице”.

———————————————-
7. There shall be one police force in Kosovo called the Kosovo Police. All police in northern Kosovo shall be integrated in the Kosovo Police Framework. Salaries will be only from KP.

 7. Постојаће једна полиција на Косову која се зове Косовска полиција. Сви полицајци на северу Косова биће интегрисани у склопу Косовске полиције. Плате ће искључиво исплаћивати КП.

У оквиру ове тачке се Србима јасно ставља до знања да на Косову постоји само једна “полиција” и то она тзв. државе Косово, што у пракси значи да не само да ће Србе у тој полицији плаћати сепаратистичка влада из Приштине, већ ће морати да носе униформе са сепаратистичким симболима и спроводе законе илегалне државе- и вероватно ће у једној од следећих фаза бити додат захтев за двојезичност, што ће онда неминовно резултирати етничким чишћењем “српске полиције” на северу. Државност тзв. Косова је утврђена  у свим
елементима Споразума. Увек и искључиво се све има одвијати у складу са правним системом тзв. Косова. Изричито је то наведено у погледу полиције и судства. То практично значи да питања разрешења, премештаја без сагласности службеног лица, удаљења са посла, укупан број полицајаца, њихова опремљеност, логистика, решевање стамбених питања и друго, све остаје под надлежношћу Приштине. На тај начин је ефикасно и брзо дисциплиновање свих који желе да раде по правилима струке, а не онако како то Приштина хоће, обезбеђено.

—————————————-
8. Members of other Serbian security structures will be offered a place in equivalent Kosovo structures

8. Припадницима других безбедносних српских структура биће понуђено место у одговарајућим структурама Косова. Ова тачка је нејасна и уопштена- не каже се којим “безбедносним структурама”, не каже се која места (шта је то “еквивалент”), и што је најважније не каже се да ће та места бити “ОБЕЗБЕЂЕНА”, већ да ће бити “ПОНУЂЕНА”, што онда имплицира да се тиме отвара могућност даљих компликација.

————————————-
9. There shall be a Police Regional Commander for the four northern Serb majority municipalities (Northern Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok and Leposavici). The Commander of this region shall be a Kosovo Serb nominated by the Ministry of Internal Affairs from a list provided by the four mayors on behalf of the Community/Association. The composition of the KP in the north will reflect the ethnic composition of the population of the four municipalities. (There will be another Regional Commander for the municipalities of Mitrovica South, Skenderaj and Vushtri). The regional commander of the four northern municipalities will cooperate with other regional commanders.

9. Постојаће Регионални полицијски заповедник за четири северне општине са већинским српским становништвом (Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић). Заповедник те регије биће косовски Србин предложен од Министарства унутрашњих послова према листи коју ће дати четири начелника опшине у име Заједнице. (Постојаће још један Регионални заповедник за општине Јужна Митровица, Србица и Вучитрн). Регионални заповедник четири северне општине сарађиваће са осталим регионалним заповедницима. Наводи се да ће регионални полицијски заповедник морати да сарађује са осталим регионалним  заповедницима изван “заједнице општина”, из Јужне Митровице, Србице и Звечана, који су очигледно албанске националности. Овде се не разјашњава каква ће то бити “сарадња”, и да ли ће се сарађивати путем “прегласавања”, што би аутоматски довело да албанске мајоризације. Дакле, њега бира Министар унутрашњих послова из Приштине на предлог, обратите пажње, не Заједнице општина, него градоначелника (начелника) све четири српске општине. Дакле Заједница општина нема ни ту једну бедну симболичну функцију више него било која друга општина на тзв. Косову. Такође сва друга питања остају у надлежности Приштине: колико уопште има припадника регионалне полиције, како су опремљени, колика им је плата, питања премештаја без сагласности полицајца, дисциплинска одговорност, губитак посла итд.

———————————————-
10. The judicial authorities will be integrated and operate within the Kosovo legal framework. The Appellate Court in Pristina will establish a panel composed of a majority of K/S judges to deal with all Kosovo Serb majority municipalities. A division of this Appellate Court, composed both by administrative staff and judges, will sit permanently in northern Mitrovica (Mitrovica District Court). Each panel of the above division will be composed by a majority of K/S judges. Appropriate judges will sit dependant on the nature of the case involved.

10. Правосудне власти биће интегрисане и радиће у склопу правног оквира Косова. Апелациони суд у Приштини успоставиће поверенство састављено од већине К/С судија (К/С је скраћеница за косовске Србе, оп.а.) које ће се бавити свим општинама с косовским Србима као већинским становништвом. Одељење тог Апелационог суда, састављено од административног особља и судија, седеће трајно у Северној Митровици (Окружни суд Митровице). Свако радно тело наведеног одељења биће састављено већином од К/С судија. Одговарајуће судије седеће у зависности од природе случаја у који су укључени. У енглеској верзији ове тачке чак се и не спомињу децидирано “српске судије”, већ се користи израз “К/С”, који је преводилац овог споразума превео као скраћеницу за “косовске Србе”, што отвара простор за манипулацију у имплементацији ове тачке јер се овде “дефакто” не спомиње нигде реч Србин (не у енглеској верзији- коју је Дачић потписао).

Код  правосуђа је ствар још гора него код полиције. Говори се само о томе да ће у посебним правосудним телима Срби ( скраћеница ) бити већина. То ће у пракси бити 6 према 5 или нешто слично. То омогућава Приштини да само једног из реда Срба добије на својој страни, а то је веома лако комбинацијом разрешења за честите и награђивањем мање карактерних, да се цео систем “заштите Срба” пред судовима потпуно обесмисли. Наравно, нема више ни једног правног лека који би Срби могли да користе против одлука судова на Косову пред судовима Србије.

———————————————
11. Municipal elections shall be organised in the northern municipalities in 2013. with the facilitation of the OSCE in accordance with Kosovo law and international standards.

11. У северним општинама биће организовани општински избори током 2013, уз посредовање ОЕБС-а, а у складу с косовским законима и међународним стандардима Ова одредба Споразума предвиђа да се избори по законима Приштине имају одржати до краја ове 2013.године. То значи да сви Срби морају да поднесу захтев за пријем у држављанство Приштине. Дачић и Вучић су договорили да се сами Срби имају одрећи привржености Србији, пошто наравно без држављанства које одобрава Тачи, ни гласања по законима Приштине не може бити. А ако се не конституишу општине, нема више ни финансирања локалне самоуправе од стране Београда, ни полиције, ни судства, ни здравства, ни просвете итд. Практично сви Срби остају без плата.

———————————————-
12. An implementation plan including time frame shall be produced by April 26. In implementing this agreement the principle of transparent funding will be addressed.
12. До 26. априла биће написан план спровођења (овог споразума, оп.а.) са временским оквиром. У спровођењу овог споразума размотриће се и принцип транспарентног финансирања. Инсистира се на имплементацији овог Споразума у неразумно кратком року (до 26 априла). Тај рок је у међувремену пробијен, али ће се и даље инсистирати на неразумном убрзаном темпу примене.

—————————————–
13. Discussions on Energy and Telecoms will be intensified by the two sides and completed by June 16
13. Две стране интензивираће расправу о енергетици и телекомуникацијама и довршити је до 16. јуна

У економском смислу, пре “додељивања датума” 28.јуна, Споразумом је предвиђено да се има решити питање енергетике и телекомуникација. То у преводу значи да се имамо одрећи  свега што на Косову данас  припада Телекому и ЕПС-у.

——————————————–
14. It is agreed that neither side will block or encourage others to block the other side’s progress in their respective EU paths

 14. Усаглашено је да ниједна страна неће блокирати ни подстицати друге да блокирају другу страну у напретку на њеном путу према ЕУ. Ову тачку водећи људи српског режима и њихови Бриселски налогодавци су првобитно одбили да обелодане јавности, јер она представља најочитији пример напада на Уставни поредак Србије. У сваком случају, све претходне страшне и погубне одредбе су ништа у односу на тачку 14 Споразума у којој се Србија обавезала да неће ометати Косово на путу ка ЕУ и још преко тога, да неће подстицати ни друге да то чине. Тиме је потпуно отворен пут Косова ка столици у УН. Све наводе саветника тзв.Председника Николића и других  да сада следи дипломатска активност како би се спречио талас признања Косова треба дословно разумети као гнусне лажи. Они су се обавезали да баш то не смеју да раде, по самом Споразуму. Важно је приметити да је реч о “узајамној” обавези, као да Приштина равноправно може блокирати Србију, као и Србија као пуноправни члан УН тзв. Косово. Тиме се признаје да Косово има исти статус као и Србија у међународним
односима.

15. An implementation committee will be established by the two sides with the facilitation of the EU

15. Две стране успоставиће одбор за спровођење (овог споразума, оп.а.), уз посредовање ЕУ. Имплементација овог споразума биће обављена од стране Европске уније (која нема никакав правни легитимитет за тако нешто) у супротности са важећом УН резолуцијом 1244. Вучић није рекао да, за све што буде спорно, Београд унапред препушта ЕУ да донесе одлуку како гласи правилно тумачење Споразума, а сам тврди да је у “вучијем окружењу” херојски изборио све ове страхоте за Србију и Србе, дакле са пуном свешћу да ће то увек и без остатка бити у корист Приштине.

Коришћене анализе Миодрага Новаковића и Бранка Павловића