Текст споразума о тзв. Интегрисаном управљању границом – ИБМ

IBM[1] Agreed Conclusions

1.      In line with the Lisbon Treaty, and relevant EU legislation[2] and given that both parties are part of the EU’s Western Balkans agenda, they will be required gradually to harmonise their legislation with the EU acquis and in particular to apply the concept of IBM;

2.      In the interest of faster and more effective processing, the parties, under the overall guidance of the EU, will apply the concept of IBM;

3.      The parties intend gradually to set up joint integrated posts at all their common IBM crossing points. This cooperation will follow the best European practice as it is progressively further developed  by the European Commission. The work will be given a high priority; the projects will be identified jointly and will be implemented as soon as practically possible;

4.      The joint, integrated, single and secure posts  will be located within a ‘common area of IBM crossing points’, jointly delineated, where officials of each party carry out relevant controls. Exceptionally, and limited to the common IBM areas, the parties will not display symbols  of their respective jurisdictions ;

5.      The arrangements will include a balanced presence, in line with requirements, from both parties of all related services such as customs, police etc. and will cover matters such as the location of the crossing points, the nature of the facility, opening hours etc. In line with, and for the duration of its mandate[3] at the crossing points Jarinje/Rudnica and Tabalije/Brnjak, this presence will include EULEX officials. EULEX will also be present at crossing points Bela Zemlja/Končulj, Merdare/Merdare, Mutivode/Mutivode and Depce/Mučibaba;

6.      At the core of the arrangement there will be a clear assignment of applicable legal responsibilities and liabilities to each party’s jurisdiction;

7.      A tri-partite implementation group, chaired by the EU, will be established to implement above arrangement as soon as practically possible. For that purpose, a technical Protocol will be developed and signed , if necessary separately with the EU, which will take account of the parties’ different views on the question of status. The implications of these conclusions will  be taken into account in implementing freedom of movement;

8.      This agreement does not cover any general or specific revenue or fiscal matters;

Договорени закључци у вези са IBM[4]

 

 

9.      У складу с Лисабонским уговором и релевантним законодавством ЕУ[5],  и узимајући у обзир да су обе стране део Агенде ЕУ за западни Балкан, од њих ће се захтевати да постепено хармонизују своје законодавство са ЕУ тековинама, а посебно да примене концепт IBM.

10.  У интересу брже и ефикасније обраде, стране ће под општим смерницама ЕУ, применити концепт IBM.

11.  Стране намеравају да постепено успоставе заједничке интегрисане пунктовe на свим њиховим заједничким IBM прелазима. Ова сарадња ће пратити најбољу европску праксу како је даље буде прогресивно унапређивала Европска комисија. Посао ће имати највећи приоритет, пројекти ће се заједнички идентификовати и имплементирати чим то практично буде могуће.

12.  Заједнички, интегрисани, јединствени и безбедни пунктови биће лоцирани у границама заједничког подручја IBM прелаза, заједнички одређени, на којима ће званичници сваке стране обављати одговарајуће контроле. Изузетно, и ограничено само на заједничка IBM подручја, стране неће истицати симболе своје јурисдикције.

13.  Аранжмани ће укључити избалансирано присуство, у складу са захтевима, свих релевантних органа обе стране, као што су царина, полиција и т.д., и обухватиће питања, као што су локација прелаза, природа објекта, радно време и т.д. У складу са и за време трајања његовог мандата[6] на прелазима Јариње/Рудница и Брњак, ово присуство укључује званичнике EULEX-а. EULEX ће, такође, бити присутан и на прелазима Кончуљ, Мердаре, Мутиводе и Мучибаба.

14.  У основи аранжмана биће јасан задатак преноса важећих законских одговорности и обавеза на јурисдикције сваке од страна.

15.  Биће основана трипартитна група за имплементацију којом председава ЕУ, ради имплементације горе наведеног аранжмана чим то практично буде могуће.У том циљу, биће сачињен и потписан Технички протокол, према потреби одвојено са ЕУ, који ће узети у обзир различите погледе страна на питање статуса. Импликације ових закључака биће узете у обзир приликом имплементације слободе кретања.

16.  Овај договор не обухвата било каква општа или специфична царинска или фискална питања.


[1] One party recognises the line as a border; the other party recognises the line as an administrative boundary.

[2] As defined especially in the Schengen Borders Code, Frontex Regulation, Local Border Traffic Regulation, VIS Regulation and Community Code on Visas;

[3] As defined by Council Joint Action 2008/124 CEFSP, Article 3, Section a;

[4] Једна страна препознаје линију као границу, друга страна препознаје линију као административну линију.

[5] Како је дефинисано посебно у Шенгенском граничном законику, Frontex пропису, Пропису о трансграничном саобраћају, VIS пропису и Законику заједнице о визама.

[6] Како је дефинисано у Заједничким акцијама Савета 2008/124 CEFSP, члан 3, став a.